Join kawasan gadis cantik jejaka tampan

Wednesday, November 30, 2011

NOTA UTK TEST ONLINE-Pandu Puteri 1

-Baju pandu puteri BESAR :)
-seluar koko xdok kaitan
-neclace antik bentuk lep lep xdok kena mengena
-hp pink murah2 pun xdok fungsi dalam nota nie.maah deh.
1.0       Tujuan

Tujuan kertas ini adalah untuk memperkayakan pengetahuan para pelajar berkaitan dengan kepimpinan dan menuju kearah memenuhi kemahiran insaniah berikut:

 1. LS1 – KIM – Pengetahuan tentang teori kepimpinan.
 2. LS2 – KIM – Kebolehan untuk memimpin projek.
 3. LS3 – Kebolehan untuk memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua pasukan dan anggota pasukan.


2.0       Pengenalan
Berikut adalah petikan yang diharapkan akan mencetuskan minat anda terhadap menjadi seorang pemimpin.
Are You a Leader or Just a Boss?
by George Ambler on February 21, 2010
I often find that many people confuse leadership with positional authority and power. We tend to believe that a person in authority or someone with a title is a leader. The reality is that most people is in authority because of their potential to lead, however leadership only occurs when the person makes a decision toexercise leadership.
There is no correlation between position and the act of leadership. Just having a title does not make you a leader, leaderships is about influence. Title only buys you the time needed to exercise leadership, and in this time your influence as a leader either increases or diminishes. There is a huge difference between being a boss and being a leader…!

“The boss drives group members; the leader coaches them.
The boss depends upon authority; the leader on good will.
The boss inspires fear; the leader inspires enthusiasm.
The boss says ‘I’; the leader says ‘we.’
The boss assigns the task, the leader sets the pace.
The boss says, ‘Get there on time’; the leader gets there ahead of time.
The boss fixes the blame for the breakdown; the leader fixes the breakdown.
The boss knows how it is done; the leader shows how.
The boss makes work a drudgery; the leader makes it a game.
The boss says, ‘Go’; the leader says, ‘Let’s go.’“
People follow the boss because they have to, that is if they want to keep their jobs they do what the boss asks. People follow leaders because they choose to. They follow leaders because of who they are and where they are going.  Too many leaders today rely on their position to lead. How about you?
Dalam kursus-kursus unit berunifom, anda mempunyai ruang untuk mempelajari secara amali menjadi seorang pemimpin. Anda mungkin seorang pemimpin yang assigned bila dilantik oelh tenaga pengajar menjadi ketua atau anda mungkin seorang bakal pemimpin yang emergent. Gunakanlah peluang untuk meningkatkan kualiti kepimpinan anda. Sebagai bakal guru, kepimpinan yang berkualiti amat diharapkan dari anda untuk memimpin murid-murid dibawah bimbingan anda kearah kecemerlangan dalam hidup.
Kepimpinan adalah berkaitan dengan membuat keputusan, menentukan halatuju, menetapkan matlamat, merancang perjalanan kearah pencapaian matlamat dan membuka ruang sepenuhnya agar para subordinat dan pemimpin boleh tiba ke puncak matlamat dengan jayanya.
Walaupun banyak terdapat pandangan bagaimana mengkonsepsikan kepimpinan, terdapat komponen-komponen asas  yang berkait dengan kepimpinan, antaranya kepimpinan adalah suatu proses, kepimpinan melibatkan pengaruh, kepimpinan berlaku dalam konteks kumpulan dan kepimpinan melibatkan usaha untuk mencapai sesuatu matlamat.

Terdapat pelbagai teori yang cuba memberikan gambaran yang lebih jelas berkaitan kepimpinan antaranya Teori Tret, Teori Situasi dan pelbagai lagi.

Stogdill (1974) mengenalpasti tret-tret dankemahiran yag perlu pada seorang pemimpin. Tret-tret meliputi berupaya mengubahsuai kepada situasi berbeza, alert atau peka kepada persekitaran sosial, beriltizam (ambitious) dan berorientasikan kejayaan, asertif, koperatif, boleh diharapkan, dominan (keinginan untuk mempengaruhi orang lain), bertenaga (energetic), tekal (persistent),keyakinan diri, toleran akan stress serta sanggup memikul tanggungjawab. Kemahiran yang diperlukan adalah bijak (clever/ intelligent), berkebolehan mengkonsepsikan masalah, kreatif, berdiplomasi dan berbahasa, petah bercakap, berpengetahuan berkaitan tugasan dalam kumpulan, terurus (kebolehan mentadbir), persuasive dan berkemahiran sosial.

Kepimpinan sebagai suatu proses

Ini bermaksud  bahawa ia bukanlah satu ciri atau tret yang perlu ada dalam seseoang pemimpin tetapi adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku hasil interaksi pemimpin dengan subordinatnya. Proses bermaksud bahawa seseorang pemimpin memberi kesan kepada subordinatnya dan menerima kesan dari subordinatnya. Ini bermakna kepimpinan bukanlah sesuatu yang linear, sehala tetapi adalah satu perisitwa interaktif. Bila didefinisikan sebegini, maka kepimpinan tidak lagi terhad kepada orang tertentu (yang mungkin dikatakan mempunyai tret tertentu) tetapi boleh ujud dikalangan semua orang.

Kepimpinan melibatkan pengaruh. Ia berkait dengan bagaimana seorang pemimpin memberi kesan kepada para subordinatnya. Pengaruh adalah sine qua non of leadership. Tanpa pengaruh, kepimpinan tidak ujud.

Kepimpinan berlaku dalam konteks berkumpulan. Kepimpinan melibatkan mempengaruhi sekumpulan individu yang mempunyai matlamat bersama. Kumpulan mungkin satu kumpulan kecil, kumpulan besar mahupun suatu organisasi. Program yang mengajar seseorang itu yang ia mengetuai dirinya sendiri sahaja tidak didefinisikan sebagai pemimpin dalam konteks ini.

Kepimpinan menitikberatkan menuju kearah sesuatu matlamat. Ini bermakna kepimpinan mesti berupaya menggerakkan sekumpulan individu kearah menyempurnakan sesuatu tugas atau mencapai sesuatu hasil.

Kepimpinan tret - kepimpinan melalui proses

Kerapkali kedengaran istilah bahawa seseorang itu semula jadi mempunyai bakat sebagai pemimpin. Pandangan seperti ini bahawa seseorang itu lahir bersama tret-tret pemimpin. Kepimpinan sebagai suatu proses membawa maksud bahawa seseoerang itu tidak semestinya dilahirkan dengan tret untuk menjadi seorang pemimpin. Ia boleh menjadi pemimpin atau mempunyai sifat pemimpin hasil daripada proses-proses yang dilaluinya.

Kepimpinan assigned - emergent

Dua bentuk kepimpinan yang biasa ditemui adalah kepimpinan assigned dan kepimpinan emergent.Assigned bermaksud pemimpin diberi jawatan berkenaan oleh satu kuasa yang lebih besar seperti mana seorang pengetua diberi jadi ketua oleh jabatan pendidikan negeri atau seorang ketua darjah dilantik menjadi ketua oleh guru tingkatan.  Tetapi kita sedar terdapat ketua yang arahannya tidak diikuti oleh subordinat tetap subordinat ini akan mengikut kata seorang yang tidak dilantik secara rasmi. Orang seperti ini dikatakan memperolehi kepimpinan emergent. Individu dalam organisasi berkenaan menerimanya, tingkahlakunya dan gerak geri sebagai pemimpin mereka. Kepimpinan emergent biasanya timbul melalui satu proses yang berpanjangan hasil komunikasi antara semua yang berada dalam organisasi itu.  Antara ciri-ciri hasil komunikasi yang merupakan tanda-tanda kepimpinan emergen adalah ringan mulut, minta pandangan orang lain, memulakan idea baru, tegas tapi tidak bengkeng dsbnya.

Personaliti juga dikatakan merupakan salah satu pemimpin emergen. Sifat-sifat seperti lebih dominan, lebih cerdik, lebih berkeyakinan, mempunyai efikasi kendiri yang tinggi biasanya ada pada seorang yang bergelar “pemimpin”.


Pendekatan kepimpinan berasaskan tret

Walaupun terdapat pandangan yang mengatakan kebanyakan pemimpin mempunyai tret yang sama seperrti cerdik, berwaspada, proaktif dan berpandangan kehadapan, bertanggungjawab, berinisiatif, tekal dan gigih (persistence), berkeyakinan kendiri dan dapat berinteraksi sosial dengan pelbagai individu, namun ciri-ciri ini tidaklah mutlak. Ini adalah kerana tret-tret yang ada sewajarnya relevan untuk sesuatu situasi tertentu. Terdapat 10 ciri-ciri yang selalunya dipunyai oleh seorang pemimpin, iaitu:

 1. Bertanggungjawab dalam menyempurnakan sesuatu tugasan
 2. Teruja dan gigih dalam menuju matlamat
 3. Sanggup meneroka pelbagai perkara baru dan keaslian dalam menyelesaikan masalah
 4. Menunjukkan inisiatif
 5. Keyakinan diri dan sifat identiti sendiri.
 6. Sanggup menerima kritikan
 7. Sedia untuk menyerap stres
 8. Sanggup menerima  dan toleransi terhadap kekecewaan dan kelambatan
 9. Kebolehan mempengaruhi orang lain
10.  Berupaya menstrukturkan interaksi sosial selaras dengan matlamat.

Lima tret yang jelas dikalangan pemimpin akan dihuraikan dengan lebih terpeinci antaranya:

Kecerdasan
Biasanya seseorang pemipin mempunyai kecerdasan yang tinggi. Walau bagaimanapun kecerdasan yang terlampau berbeza antara pemimpin dengan subordinatnya boleh menyebabkan idea daripada pemimpin sukar difahami oleh subordinatnya.

Keyakinan diri
Sifat keyakinan diri adalah suatu kebolehan yang menjadikan seseorang itu yakin akan kompetensi dan kemajuannya. Ini termasuk mempunyai efikasi kendiri dan kepercayaan yang beliau boleh membawa sesuatu perubahan. Kepimpinan adalah mempengaruhi orang lain dan keyakinan diri memberi ruang untuk seorang pemimpin berasa yakin yang usahanya untuk mempengaruhi orang lain adalah sesuai dan betul.

Keazamaan
Kebanyakan pemimpin mempamerkan keazaman (determination). Keazaman merujuk kepada keinginan untuk menyempurnakan sesuatu tugasan dan ini meliputi ciri-ciri yang berkaitan seperti inisiatif, tekal berusaha (persistence), mendominasi dan kekal teruja. Seseorang individu yang mempunyai keazaman akan bersifat asertif, proaktif dan mereka berkebolehan untuk kekal berusaha dalam menghadapi segala rintangan. Mendominasi bermaksud seorang pemimpin perlu bersifat tegas dalam situasi tertentu untuk memastikan subordinatnya mengikut apa yang diarahkannya.

Integriti
Integriti adalah kualiti seorang yang boleh dipercayai. Individu yang mempunyai prinsip  dan bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan adalah seorang yang berintegriti. Seorang pemimpin yang berintegriti menanamkan keyakinan dikalangan orang lain dan ini memberi gambaran kepada orang lain bahawa pemimpin ini patut dipercayai dan akan mengotakan apa yang dikatakannya. Mereka ini adalah taat, boleh diharapkan dan tidak bermuka-muka. Pada asasnya, integriti menjadikan seorang pemimpin dipercayai dan para subordinatnya boleh meletakkan sepenuh kepercayaan kepadanya.

Sociability
Sociability merujuk kepada kecenderungan pemimpin untuk mempunyai perhubungan yang mesra dengan orang lain. Pemimpin yang sociable adalah mesra, mudah berurusan, sopan, berbahasa dan berdiplomasi. Mereka sensitif kepada keperluan orang lain dan menunjukkan keprihatinan yang ikhlas akan kesejahteraan orang lain. Mereka biasanya mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi dan sentiasa menjana perhubungan yang koperatif dengan para subordinat mereka.
sosialisai dgn Yan
stylo byk dia nie :))

sosialisasi dgn ntah apa nama dia,,duk panggil dia burger queen (nama pesbuk dia)
comey orgnya :)


Implikasi teori tret kepimpinan
Berbanding dengan teori kepimpinan yang lain, teori tret hanya berfokus kepada pemimpin semata-mata tanpa mengambil kira aspek pengikut mahu pun aspek situasi. Teori Tret tidak mencadangkan apakah yang harus  dilakukan oleh seorang pemimpin. Ia hanya mengatakan pemimpin mempunyai tret-tret tertentu dan ini adalah penting dalam menjadikan seorang itu sebagai pemimpin. Dengan hanya berdasarkan Teori Tret, banyak lagi perkara berkaitan kepimpinan memerlukan penjelasan lanjut, tetapi ia memberikan gambaran asas apa yang patut ada pada seorang pemimpin. Dengan mengenalpasti tret yang perlu ada pada seorang pemimpin, maka tret-tret boleh dikesan dengan menggunakan ujian-ujian personaliti.

Pendekatan berdasarkan situasi
Berbeza dengan pendekatan tret yang berfokus secara eksklusif dengan hanya mengambil kira tret-tret yang kebanyakannya kurang dinamik, pendekatan situasi membawa perspektif, bahawa seorang pemimin mengamalkan gaya yang perlu disesuaikan dengan situasi-situasi dinamik yang berlaku disekelilingnya.

Pendekatan gaya ini menteorikan bahawa kepempinan terdiri daripada dua tingkahlaku utama iaitu tingkahlaku yang berkait dengan tugasan dan tingkahlaku yang berkait dengan perhubungan. Tingkahlaku tugasan memudahkan mencapai tujuan. Ia membantu ahli-ahli kumpulan mencapai objektif mereka. Tingkahlaku perhubungan membantu subordinat berasa lebih selesa dengan diri mereka sendiri, lebih selesa antara ahli dan selesa dalam situasi yang mereka sedang alami. Tujuan utama pendekatan gaya adalah untuk menerangkan bagaimana pemimpin menggabungkan kedua-dua tingkahlaku untuk mempengaruhi subordinat mereka dalam usaha untuk mencapai sesuatu matlamat.

Antara model yang menggunakan pendekatan gaya ini adalah Model Blake  & Mouton. Model ini yang juga dikenali sebagai managerial grid atau leadership grid direka untuk menerangkan bagaimana pemimpin membantu organisasi mereka mencapai sesuatu matlamat melalui dua faktor utama iaitu, prihatin untuk penghasilan/ output dan prihatin akan orang.


Prihatin akan penghasilan merujuk kepada bagaimana seorang pemimpin prihatin dalam usahanya memenuhi kehendak organisasinya. Ia melibatkan pelbagai aktiviti termasuk memberi perhatian kepada polisi, penghasilan produk baru, bebanan kerja dan penjualan.

Prihatin kepada orang  pula merujuk bagaimana seorang pemimpin mendengar keluhan dan kehendak para subordinatnya dalam usahanya mencapai matlamat organisasi. Ini meliputi meujudkan komitmen, menggalakkan nilai individu, keadaan bekerja yang selesa dan menggalakan perhubungan sosial yang baik. Hasil daripada interaksi kedua-dua bentuk prihatin ini boleh mewujudkan sekurang-kurang lima situasi iaitu:

 1. Pengurusan akur kepada autorrity (authority compliance) 9, 1;
 2. pengurusan kelab rekreasi 1,9;
 3. pengurusan tidak terurus, 1,1
 4. pengurusan pertengahan jalan,  5,5  dan
 5. pengurusan berpasukan 9,9

Pengurusan akur kepada autoriti (9,1)
Dalam pengurusan ini, gaya kepimpinan mengganggap subordinat hanyalah sebagai alat untuk memenuhi kehendak organisasi. Penekanan adalah untuk menyiapkan tugasan dan kurang prihatin akan kehendak para subordinat. Komunikasi dengan subordinat tidak ditekankan. Komunikasi bersifat mengarah berkaitan dengan tugas yang perlu dilakukan oleh subordinat. Pemimpin dalam gaya pengurusan ini dilihat sebagai seorang yang terlampau menekankan paksaan keatas subordinat.
Pengurusan kelab rekreasi (1,9)
Gaya pengurusan kelab rekrasi menggunakan prihatin yang rendah untuk menyempurnakan tugasan tetapi prihatin yang tinggi akan perhubungan interpersonal. Gaya ini lebih mementingkan sikap dan perasaan subordinat, memastikan keperluan peribadi dan sosal para subordinat dipenuhi. Pemimpin gaya ini berusaha untuk menghasilkan iklim yang positif dengan menyetujui kehendak subordinat, sentiasa ingin menbantu dan mengelakkan dari isu-isu yang kontroversi.

Pengurusan pertengahan (5,5)
Pemimpin yang mengamalkan pengurusan ini adalah yang mempunyai keprihatinan untuk kedua-dua tugasan dan orang ramai dan cuba mencari kesimbangan antara kedua-duanya. Mereka mengelak dari terlibat dengan kontroversi dan cenderung untuk mencari jalan tengah.

Pengurusan berpasukan (9,9)
Gaya kepimpinan ini memberi penekanan kepada kedua-dua tugasan dan perhubungan interpersonal. Ia menggalakkan penglibatan yang tinggi dikalangan subordinat,  membentuk semangat berpasukan yang komited terhadap tugasan yang ingin disempurnakan. Pemimpin gaya ini merangsang penglibatan subordinat, terbuka dalam membincangkan isu-isu, menetapkan dan menjelaskan keutamaan, menyempurnakan apa yang dimulakan, berfikiran terbuka dan gemar bekerja.

Pendekatan kepimpinan mengikut situasi
Pendekatan kepimpinan mengikut situasi berfokus kepada kepimpinan dalam satu situasi tertentu. Premis pendekatan ini adalah situasi yang berbeza memerlukan bentuk kepimpinan yang berbeza. Untuk menjadi seorang pemimpin yang berkesan, seorang pemimpin mestilah mengadapatasi gaya yang bersesuaian dengan keperluan situasi yang berbeza itu.

Pendekatan ini mencadangkan bahawa kepimpinan adalah terdiri daripada dimensi direktif dan dimensi menyokong. Seorang ketua dalam sesuatu situasi mesti menilai subordinatnya dan mentaksir kompetensi dan komitmen mereka dalam menyempurnakan sesuatu tugas. Berasaskan andaian yang kemahiran dan motivasi subordinat akan berubah-ubah mengikut masa, maka kepimpinan mengikut situasi ini mencadangkan pemimpin juga mengubahsuai gaya kepimpinan mereka, antara menjadi direktif atau menyokong dalam usaha memadankan dengan keperluan subordinat. Seorang pemimpin  yang berkesan adalah pemimpin yang dapat mengesan keperluan subordinat dan kemudian mengadapatasi gaya kepempinan mereka untuk memenuhi keperluan yang berubah-ubah ini.

Model Hersey Blanchard ini mengambil kira dua komponen iaitu gaya kepimpinan dan aras perkembangan para subordinat


Gaya kepimpinan
Gaya kepimpinan merujuk kepada pola tingkahlaku seseorang individu yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Ini meliputi kedua-dua tingkahlaku direktif (task) dan tingkahlaku menyokong (perhubungan). Tingkahlaku mengarah membantu ahli kumpulan dalam mencapai matlamat dengan memberi arahan, menetapkan tujuan dan kaedah penilaian, menentu jadual masa bertindak (working timeline), menentukan peranan dan menunjukkan bagaimana sesuatu tujuan itu boleh dicapai. Tingkahlaku direktif biasanya adalah komunikasi satu hala berkaitan dengan apa yang perlu dibuat, bagaimana ia akan disempurnakan dan siapakah yang bertanggungjawab untuk menyempurnakannya. Tingkahlaku menyokong pula membantu ahli kumpulan berasa selesa akan diri mereka sendiri, rakan sekerja dan dengan situasi. Tingkahlaku sokongan melibatkan komunikasi dua hala yang menunjukkan sokongan sosial dan emosi kepada ahli lain. Antara contoh tingkahlaku menyokong adalah pemimpin eminta input dari subordinat, menyelesaikan masalah, memuji, berkongsi maklumat mengenai diri dan mendengar.

Gaya kepimpinan diklasifikasikan kepada empat kategori tingklahlaku mengarah-menyokong.
Gaya pertama (S1) adalah tinggi mengarahnya dan rendah sokongannya yang juga dikenali sebagai gaya mengarah. Dalam kategori ini, seorang pemimpin bertumpu untuk memenuhi tujuan dan hanya peruntukan masa yang sedikit untuk tingkahlaku menyokong. Gaya ini menampakkan pemimpin sebagai seorang yang memberi arahan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana ia harus dilaksanakan kepada subordinat dan seterusnya menyelia subordinatnya.

Gaya kedua S2 dikenali sebagai pendekatan coaching. Ia bersifat tinggi mengarah – tinggi menyokong. Dalam pendekatan ini, pemimpin berfokus untuk mencapai tujuan sambil menjaga keperluan emosi subordinatnya. Gaya coaching ini memerlukan pemimpin melibatkan dirinya dengan subordinat melalui galakkan dan mendapatkan input daripada subordinatnya.  Sama seperti dalam S1, pemimpin masih merupakan yang membuat keputusan, apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

Gaya 3 adalah tinggi menyokong – rendah mengarah. Dengan gaya ini, pemimpin tidak terlalu fokus kepada tujuan tetapi menggunakan tingkahlaku menyokong untuk memberi ruang untuk subordinat mempamerkan kemahiran mereka yang berkait dengan tujuan. Gaya menyokong ini meliputi mendengar, memuji, meminta input dan memberi maklumbalas. Pemimpin yang mengamalkan gaya ini memberi ruang untuk subordinat membuat keputusan tetapi pemimpin sendiri hadir untuk memudahkan bila berhadapan maslah. Seorang pemimpin S3 dikatakan lebih cepat akur dan memberi pengiktirafan yang sesuai dan sokongan sosial kepada subordinat.

Gaya 4 adalah rendah menyokong – rendah mengarah atau delegating. Dalam gaya ni, seorang pemimpin kurang menyumbang dari segi input tugasan dan sokongan sosialnya. Seorang yang mengamalkan S4 menyerahkan kawalan kepada subordinatnya.  

Aras kemampuan/ perkembangan

Komponen kedua dalam model ini adalah berkait dengan aras kemampuan para subordinat. Aras kemampuan merujuk kepada sejauh mana subordinat mempunya kompetensi dan komitmen yang diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu tugasaan itu, iaitu adakah subordinat telah menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk melakukan sesuatu tugasan spesifk dan adakah subordinat berkenaan telah mempunyai sikap yang positif berkaitan tugasan berkenaan. Subordinat adalah pada aras kemampuan yang tinggi jika mereka berminat dan yakin akan kerja mereka dan mereka tahu bagaimana menyempurnakan tugasan berkenaan. Subordinat adalah pada aras kemampuan yang rendah jika mereka tidak berkemahiran untuk sesuatu tugas tetapi berasa mereka mempunyai cukup motivasi atau keyakinan untuk menyempurnakan tugasan.

Bagi sesuatu tugasan tertentu, subordinat boleh dikategorikan kepada empat kategori iaitu, D1, D2, D3 dan D4. Subordinat D1 adalah rendah dari segi kompetensi dan tinggi dari segi komitmen. Mereka biasanya adalah baru kepada tugas dan tidak tahu sepenuhnya bagaimana melaksanakan tugas berkenaan, tetapi mereka amat teruja akan cabaran yang mereka akan hadapi. Subordinat D2 adalah subordinat yang mempunyai sebahagian kompetensi tetapi rendah dari segi komitmennya. Mereka sudah mempelajari cara melaksanakan sesuatu tugasan itu tetapi mereka telah mula hilang motivasi berkaitan tugasan berkenaan. Subordinat D3 pula adalah subordinat yang kompetensinya adalah sederhana ke tinggi tetapi kurang komitmen. Mereka ini telah pun memperhalusi kemahiran yang diperlukan untuk sesusatu tugasan itu tetapi tidak berasa yakin samada mereka boleh menyempurnakan tugasan itu. Subordinat D4 adalah yang mempunyai berkemahiran dan komitmen yang tinggi untuk menyempurnakan tugas. Mereka adalah yang mempunyai kemahiran dan bermotivasi untuk menyempurnakan tugasan berkenaan.

Tindakan seorang pemimpin
Dalam teori ini seorang pemimpin berhadapan dengan subordinat yang mungkin dinamik dari segi dua komponen utama iaitu kemahiran dan komitmen mereka. Maka adalah penting seorang pemimpin mendiagnosa dikategori manakah para subordinatnya berada dan mengadapatasi gaya kepimpinannya supaya sepadan dengan aras perkembangan subordinat.

Oleh itu seorang pemimpin pula bertanya pada dirinya beberapa soalan penting. Apakah bentuk tugasan yang beliau ingin subordinatnya sempurnakan? Sesukar manakah tugasan berkenaan? Adakah subordinat  mempunyai cukup kemahiran untuk menyempurnakan tugasan berkenaan? Adakah subordinat mempunyai keinginan untuk menyempurnakan tugasan berkenaan setelah mereka memulakan tugas?

Dengan mengenali kategori subordinat berkenaan, maka lebih mudah untuk menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai. Biasanya subordinat baru D1 mempunyai motivasi yang tinggi menjalankan tugas tetapi kurang memahami apa yang harus dilakukan. Bagi D4 pula adalah subordinat yang berpengalaman yang telah pun membuktikan kebolehannya dan terus kekal bermotivasi menyumbang kepada pemimpinnya.

Setelah dikenalpasti aras perkembangan subordinat, maka pemimpin sebaiknya menggunakan gaya kepimpinan yang sepadan untuk mendapat pencapaian optima. Jika subordinat berada pada aras D1, maka pemimpin sebaiknya mengamalkan gaya kepimpinan S1 iaitu tinggi mengarahnya dan rendah sokongannya. Jika subordinat berada pada aras yang lebih tinggi seperti D2, maka pemimpin sewajarnyanya mengamalkan S2 iaiti gaya coaching. Pemimpin perlu fleksibel dengan gaya kepmpinannya kerana mungkin ujud kualiti komitmen yang berubah-ubah dikalangan subordinat. Pemimpin tidak wajar mengamalkan gaya kepimpinan yang sama secara berterusan tanpa mengambil kira aras perkembangan subordinat.

Model Vroom-Yetton-Jago Normative Decision Model
Model ini membantu pemimpin membuat keputusan dalam situasi yang manakah keputusan itu boleh dibuat berseorangan atau secara berkumpulan iaitu dengan panduan tujuh soalan. Berdasarkan jawapan ya atau tidak, maka akan dicadangkan gaya kepimpinan yang sesuai iaitu:
Autokratik Jenis 1 (AI) – pemimpin membuat keputusan sendiri menggunakan maklumat yang sudah sedia ada padanya pada masa itu. Gaya ini autokratik sepenuhnya.
Autokratik Jenis 2 (AII) – Pemimpin mengumpul maklumat daripada para subordinat, kemudian buat keputusan secara berseorangan. Masalah mahupun keputusan mungkin dimaklumkan atau tidak dimaklumkan kepada subordinat. Dalam gaya ini, penglibatan subordinat terbatas kepada membekalkan maklumat kepada pemimpin.
Konsultatif Jenis 1 (CI) – Pemimpin berkongsi masalah dengan subordinat tertentu sahaja dan dapatkan idea, pandangan daripada mereka secara individu dan buat keputusan bersendirian. Para subordinat tidak dikumpulkan atau berjumpa sebagai satu kumpulan. Subordinat hanya membekalkan maklumat secara berseorang sahaja.
Konsultatif Jenis 2 (CII) – Pemimpin berkongsi masalah dengan subordinat sebagai satu kumpulan dan mendapatkan idea dan pandangan subordinat dan buat keputusan bersendirian. Subordinat berjumpa tetapi penglibatan subordinat hanya pada aras membantu dalam membuat keputusan.
Kumpulan Jenis 2(GII) – Pemimpin berbincang masalah dan situasi bersama sekumpulan subordinat dan mendapatkan idea dan cadangan mereka melalui sumbangsaran. Pemimpin menerima keputusan dan tidak cuba memaksa ideanya terhadap subordinat. Keputusan diterima oleh kumpulan subordinat sebagai keputusan muktamad.
Tujuh soalan yang perlu ditanya oleh pemimpin semasa menggunakan Model Vroom & Yetton ini seperti tersenarai dibawah. Ketujuh-tujuh soalan dijawab dengan jawapan Ya atau Tidak hinggalah ke keputusan terakhir.
 1. Adakah keputusan itu memerlukan kualiti?
 2. Adakah saya (pemimpin) mempunyai maklumat yang cukup untuk buat keputusan yang berkualiti?
 3. Adakah masalah itu berstruktur?
 4. Adakah penting subordinat menerima keputusan bila ia diimplementasikan nanti?
 5. Jika saya (pemimpin) buat keputusan secara bersendirian, adakah ia akan diterima o;leh subordinat?
 6. Adakah subordinat berkongsi matlamat dengan pemimpin?
 7. Adakah akan ujud konflik dikalangan subordinat berkaitan keputusan yang dipilih?
Dengan menganalisa sesuatu situasi dan menilai masalah berasaskan masa yang ada, keterlibatan ahli pasukan dan kualti keputusan yang diinginkan, maka satu keputusan yang lebih sesuai boleh dipilih. Model ini memberi peluang untuk satu pendekatan yang logik dan peluang pemimpin menseimbangkan kelebihan pengurusan yang melibatkan ahli pasukan dan integriti pemimpin itu sendiri.

3.0 Penutup
Kebolehan memimpin adalah suatu aset yang amat penting kepada graduan UPSI. Teori-teori yang telah diterangkan hanyalah merupakan sebahagian kecil pengetahuan berkaitan kepimpinan. Anda sendiri perlu meneroka banyak lagi teori berkaitan kepimpinan dan seterusnya mengamalkan dalam kehidupan seharian anda. Sebagai seorang guru, anda telah pun mempunyai lima jenis kuasa yang anda boleh gunakan untuk mengetuai pengajaran dan pembelajaran dengan murid-murid anda, iaitu (1) legislative power, (2) charismatic power, (3)referent power, (4) reward power dan (5) coercive power. Gunakanlah power yang sesuai agar anda menjadi leader dan bukan boss untuk menjadikan pembelajaran mereka suatu yang bermakna.
datang lambat balik awal
ok.. tata Sumber :Norlaily  Abd Rahman 
Kepimpinan untuk Kursus-Kursus Unit Berunifom 
Pusat Kokurikulum, UPSi

Terima kasih sudi bace,dah follow kita? :)

Tuesday, November 15, 2011

Sunday, October 30, 2011

Sejarah konsepsi psikopatologi

Konsepsi sejarah psikopatologi memberikan satu paradigma tentang bagaimana individu atau masyarakat zaman dahulu mengkonsepsikan sesuatu kecelaruan mengikut kaca mata mereka serta keadaan zaman tersebut.Terdapat tiga sejarahnya iaitu konsepsi kuasa semulajadi,konsepsi awal biologi dan konsepsi psikologi. Punca abnormal zaman nie ; 

1.Konsepsi kuasa semulajadi

-tingkah laku abnormal disebabkan oleh mana-mana agen atau fenomena yg diluar kawalan kuasa manusia.
-antara pengaruh kuasa semulajadi yang berkemungkinan menyebabkan sesuatu kecelaruan adalah ;
PUNCA
 • demenology .demon,syaitan
 • penganiayaan ahli sihir
 • dosa
 • rasukan.possession.yang mengakibatkan mass histeria-merebak
 • pergerakan bulan dan bintang. -datang bulan


RAWATAN
1. Threphining -tebuk tengkorak,kaluarkan bendalir.
2.Exorcism -ritual yg mengeluarkan kuasa2 jahat. .Guna bawang putih.
3.Torture - seksa dr fizikal dan mental
4.Pengaruh gereja dan biarawan .nasihat. (islam;ustaz baca ayt quran)
5.Kuasa perundangan  yg mengarahkan agar pengurungan dikuatkuasa. - ikat,pasung.
6.Tilikan. - tgk ado gapo dale tubuh dio.

2.Konsepsi awal biologi

-disebabkan sesuatu yg semulajdi sama ada secara fizikal atau penyakit dan BUKAN dr kuasa semulajadi.
-dipelopori Hippocrates.
-tingkah laku devian adalah petunjuk kepada patalogi -penyakit-otak (Kalau dia tu devian,ada something la tu xkena dlm kotak otak dia
-otak normal berdasarkan 4 cecair
 1. .blood
 2. black bile
 3. yellow bile
 4. .phlegm -tok tau sebut gano eh.

-usaha penjelasan hippocrates diteruskan oleh Galen.

RAWATAN
 • -Bloodletting - cucuk2.bekam
 • -rehat
 • -nutri seimbang
 • -vomitting -uweeekk uwekkkrkk


3.KONSEPSI PSIKOLOGI

-manusia tidak normal disebabkan oleh budaya dan sosial.
1.Moral teraphy
-rentetan revolusi dr rawatan konsepsi kuasa semulajadi.(org abnormal dikurung n diasing)
-konsep ini,mereka yg abnormal akan ditempatkan di institusi yg lebih bersifat kediaman dan kemanusiaan
-dr tempat pengurungan manusia kepada asylum -rumah rehat- .

 prinsip2 moral terapi
. melayan penghuni senormal mungkin dlm setting pemulihan
.kakitangan memodelkan perlakuan yg sihat.
.pelbagai topik syarahan yg sihat dan positif diberikan untuk perkembangan diri penghuni
.pengasingan diri dielakkan
-pendekatan ini baik dan membantu
NAMUN tidak dapat bertahan lama.

SEBAB2NYA ;
 • Penggunaan dadah dalam rawatan
 • Kurang dr 1/3 penghuni yg pulih sepenuhnya
 • imigran- jd perang.imigran masuk US.( dakkk.hat nie aku x paham)
 • Gerakan oleh dix (natang pa nie?) yg memberi kesan penukaran moral theraphy konsep penjagaan
 • Penerimaan idea bahawa kecelaruan mental adalah disebabkan oleh patologi otak
Sejarah awal psikologi ini juga dihuraikan dgn 3 pendekatan utama :
 1. Psikodinamik
 2. Kognitif Tingkah Laku
 3. Humanistik
Hat nie susah nk jelaskan kot alam maya nie. rujuk buku psikologi abnormal cik amy mukasurat10. :)
Chilllll out,yawwww !Terima kasih sudi bace,dah follow kita? :)

Friday, October 28, 2011

Thursday, September 15, 2011

Azam semester 3. tahun 2 UPSI. Mastura Rara

1. X ponteng kelas Cik Ame.X tido kelas cik Ame.
2.Xnak dgr cik Ame atau mana2 pensyarah sebut perkataan nie lg
           ''Uya...awk x beri perhatian dr taaadi lg..''!?
3.Kurangkan g Kuala Lumpur.
4.Memasak kat rumah.
5.Pakai kasut ''perempuan'' - feminin
6.Bwk handbag. - ladies!
         !! thats all...hehe
tengkiu :))

Terima kasih sudi bace,dah follow kita? :)

Monday, July 11, 2011

erti cinta,kasih dan syg bgku

thanks to you all :))

Cinta adalah apabila mak sy sedang cakap berbagai2 cerita dan ayah mendengar dgn baik,wlaupun tnp menjawab apa2.
Kasih adalah apabila adik perempuan tunjuk2 kertas kerja kolejnye dan kakak (sy)menjawab ‘’ye..oh ye ke....kau buat sunguh2 sampai lulus’’ walaupun kakak sdg sibuk dgn handphone.
Sayang adalah apabila abg pasangkan adik lelaki lagu2 dikir barat,walaupun abg pasang earphone dgr lagu lain.
Cinta,kasih,dan sayang walaupun kite x tunjuk,ia nmpk.biarpun kite x sebut,kite dpt dgr,biarpun kite x tulis,ia dpt dibaca,.ia xdpt disentuh..tp dpt rasa!


Terima kasih sudi bace,dah follow kita? :)

Ptutla semalam rindu..rupa2nya Harry Potter nk dtg sini.. :)

Hi ! Maksud sy Harry Potter nk dtg sini tu Harry Potter dah nk ditayangkan dah..hehehe.tp nie siri last Harry Potter tau! sedihh :( ok. kira dia n mereka dtg menemui saya dan awk2 semua di panggung wayang la.kepada sesiapa yg xde panggung wayang di negeri mereka,( x nk sebut nama negeri tu) boleh la download di mana2 tempat yg boleh download..ya? xpun beli saja di mana2 tempat org jual CD or Dvd.. x kira la nk beli haram or halal.- CETAK ROMPAK ADALAH HARAM & MURAH-

Lama x baca wikipedia pasal nie,.Jom lah,sy nk kenalkan awk dgn dunia Harry Potter yg sy gila2 kan sejak kecik nie...come on.

The Harry Potter film series is based on the HP novels by the British author JK Rowling Distributed by Warner bros, the series consists of eight  fantasy filems beginning with Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001) and culminating with Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2(2011).  korang buat gini ; 0o0ooo0o0ooo..(muncung mulut sikit tau)
The film franchise is produced by David Heyman and stars Daniel RadcliffeRupert Grint and Emma Watson as the three leading characters, Harry Potter,Ron Weasley and Hermione Granger. Four directors have worked on the series: Chris ColumbusAlfonso CuarónMike Newell and David Yates. When not adjusted for inflation, the series is the highest grossing film series of all time, with over $6 billion in worldwide receipts. Currently, the series consists of seven motion pictures all of which (unadjusted for inflation) are on the all time list of 30 highest-grossing films worldwide.  (gilak! hebat2 sume nih)
Harry Potter and the Deathly Hallows, the seventh and final novel in the series, is split into two feature-length parts. Part 1 was released in November 2010 and Part 2 will be released on 15 July 2011. ( i tgk dah yg pasrt 1,u tgk?) ---------> x sabar nk tunggu 15 hb :))

HARRY POTTER YANG PERTAMA.....Harry n kwn2 kecik lg..comel lg..hihihiihiihiii. 
1.Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001)

Directed by Chris ColumbusHarry Potter is an orphaned boy brought up by his hostile aunt and uncle. At the age of eleven, half-giant Rubeus Hagrid informs him that he is actually a wizard. Harry finds out that his parents were murdered by the Dark LordVoldemort.(sedih,ank yatim piatu la hp) Voldemort also attempted to kill one-year old Harry on the same night, but his killing curse mysteriously rebounded and reduced him to a weak and helpless form. Harry is an extremely famous wizard due to his uncanny survival and ventures into the Wizarding World where he begins his first year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry and learns about magic, along with new friends Ron Weasley and Hermione Granger. During the year, the trio become entangled in the mystery of the Philosopher's Stone which is being kept within the school.
Then,HPanCoS. sy tgk dlm cd jgk.n baca novel dia.dlm bhasa inggeris.mmg susah sgt nk fhm bhasa inggeris dia tu...huhuhu tp sbb minat n nk cuba,i baca jgk.tp skg novel tu dah bg balik kt kwn dah.tinggl cebisan yg koyak je dgn i skrg nie.ada nie,sy simpan.hehehe.ada saya tulis kat :http://masturarara.blogspot.com/2011/07/harry-potter-and-chamber-of-secrets.html . hehe
2.Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Directed by Chris Columbus. Harry, Ron, and Hermione return to Hogwarts for their second year, which proves to be more challenging than the last. The Chamber of Secrets has been opened, leaving students and ghosts petrified by an unleashed monster. Harry must face up to claims that he is the heir of Salazar Slytherin (founder of the Chamber), learns that he can speak Parseltongue, and also discovers the properties of a mysterious diary only to find himself trapped within the Chamber of Secrets itself.Citer nie ada ularrr ee geli geli.

3.Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)


Directed by Alfonso Cuarón. Harry Potter's third year sees the boy wizard, along with his friends, attending Hogwarts School once again. Professor R. J. Lupin joins the staff as Defence Against the Dark Arts teacher, while convicted murderer Sirius Black escapes from Azkaban Prison. The Ministry of Magic entrusts the Dementors of Azkaban to guard Hogwarts from Black. Harry learns more about his past and his connection with the escaped prisoner. -magic gilak citer2 dia kan? tp tu lah,.fiksyen semata2-

4.Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) 

- Heri potter remaja...hensem giler dia masa nie.

Directed by Mike Newell. During Harry's fourth year, the Dark Mark appears in the sky after a Death Eater attack at the Quidditch World Cup, Hogwarts plays host to a legendary event: the Triwizard Tournament, there is a new DADA professor Alastor Moody and frequent nightmares bother Harry all year. Three European schools participate in the tournament, with three 'champions' representing each school in the deadly tasks. The Goblet of Fire chooses Fleur DelacourViktor Krum and Cedric Diggory to compete against each other. However, curiously, Harry's name is also produced from the Goblet making him a fourth champion, which results in a terrifying encounter with a re-born Lord Voldemort.-Ron n hermoine kelakar la :)

5.Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)


Directed by David Yates. Harry's fifth year begins with him being attacked by Dementors in Little Whinging. Later, he finds out that the Ministry of Magic is in denial of Lord Voldemort's return.(takut) Harry is also beset by disturbing and realistic nightmares while Professor Umbridge, a representative of Minister for Magic Cornelius Fudge, is the new DADA teacher. Therefore the rebellion involving the students of Hogwarts, secret organisation Order of the Phoenix, the Ministry of Magic and the Death Eaters begins. yg nie i beli cd ori.kat kbmall.eheheheheee..

6.Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)


Directed by David Yates. In Harry's sixth year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, Lord Voldemort and his Death Eaters are increasing their terror upon the Wizarding and Muggle worlds.Albus Dumbledore persuades his old friend and colleague Horace Slughorn to return to Hogwarts as a professor as there is a vacancy to fill. However, there is a more important reason for Slughorn's return. While in a Potions lesson, Harry takes possession of a strangely annotated school textbook, inscribed 'This is the property of the Half-Blood Prince', which contains astonishing information. Meanwhile, Dumbledore and Harry secretly work together to discover the method on how to destroy Voldemort once and for all. As romance and hormones lurk within the castle's walls all year, Draco Malfoy struggles to carry out a deed presented to him by the Dark Lord. - draco malfroy makin hensem doe!! tp watak antagonis,.well. pun boleh...

And siri last,part 1 pula ialah HPatDh. sy tgk thun lepas kat berjaya times squere dgn bestiee sy,kala bulan sunyi.harga tiket premier RM 18,. (SAYA ADA CERITA PADA POST http://masturarara.blogspot.com/2010/12/seharian-mghabiskan-masa-bersama.html BACA LA)
 
7.Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 (2010)Directed by David Yates. After unexpected events at the end of the previous year, Harry, Ron, and Hermione are entrusted with a quest to find and destroy Lord Voldemort's secret to immortality – theHorcruxes. It is supposed to be their final year at Hogwarts, but the collapse of the Ministry of Magic and Voldemort's rise to power prevents them from attending. The trio undergo a long adventure with many obstacles in their path including Death Eaters, Snatchers, the mysterious Deathly Hallows and Harry's connection with the Dark Lord's mind becoming ever stronger.
AND NOW.....PRESENTING YOU............ ; PIEEEWITTTTT !

8.Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (2011)


Directed by David Yates. After destroying one Horcrux and discovering the significance of the three Deathly Hallows, Harry, Ron and Hermione continue to seek the other Horcruxes in an attempt to destroy Lord Voldemort. However, now that the Dark Lord has obtained the yet unbeatable Elder Wand, he aims to complete his final stage to ultimate power and launches an attack on Hogwarts School, where the trio return for one last stand against the dark forces that threaten to take over the Wizarding and Muggle worlds.
The end . !
sedih................ :(( aku sedih..... serius,,.rasa nk nangis nangis je tp malu a klu org tahu ngis sbb nie ! tp sedih..jom temankan sy bersedih... :( wuuuwuwuuuu...
Harap2 bukan last movie......please!!!!??
x dpt dah nk tgk ron bmanja dgn hermoine. huuuuu... (ron manja!) ckp je la nak kat hermoine,kn sng!
pun x dpt tgk hermoine bmanja dgn harry potter lg dah. well,harry nie sifat penyayang dia kuat tau! btuah  la ppuan nie dpt shoulder harry..huuu..jeles! okay ! -tp sape la sy nie.
yeee....mmg dah near sgt dah pun,.3 hari lg.
                                                         
                                                           I LOVE YOU HARRY POTTER !!
 muahhhh muah,.much love ;
  mastura rara
Terima kasih sudi bace,dah follow kita? :)

Saturday, July 9, 2011

Harry potter and the chamber of secrets

"The end of the summer holidays came too quickly for Harry’s liking.He was looking forward to getting back to Hogwarts,but his month at The Burrow had been the happiest of his life.It was difficult not to feel jelous of Ron when he thought of the Dursley and the sort of welcome he could expect the next time he turned up in Privet Drive."
(Adeh,letih salin.huhuhuhuu.)
Harry Potter and the chamber of secrets.
Jk rowling.

Pg nie sy kemas bwh katil bilik lama sy.tiba2 sy jumpa 1 cebisan kertas. - cebisan novel harry potter yg telah koyak. novel yg dipinjam drpd seorang kawan pada dahulu kala.Dah uzur sgt dah kertas tu.huhu.
So sy pun teringat kat harry potter n terus tgk poster2 harry potter yg ada dlm bilik lama i tu.juga i bukak balik koleksi cd n dvd citer2 harry potter i. hny 1 cd ORI,yg lain semua cetak rompak! hahaha. peace =)  so sekarang sy nk search google images,nk tgk gmbr2 harry potter n the chamber of secrets.
   jom tgk......citer nie best,mudah faham.huhu.
Oh my harry potter............ (and his frens)
my poor tobby... :(
he died :(
he's so cute
so straight
love his voice,.
his eyes!
miss him :)
GUYS,TGK KITE PUNYA HARRY POTTER NIE... DANIEL RADCLIFFE

Dia tgk kite la....eeee malunyerr.. ^,^ wink wink wink.. :)
  thanks to you all :))

Terima kasih sudi bace,dah follow kita? :)

Universiti...untuk wanita? heee

thanks to you all :))

Boys,listen up here. Did u know that females make up 60% of all university students? I’m very sure about this as i read it in the papers.Sesetengah boys akn ckp mcm nie ;
“wow,thats great! The girls must look up to us! ‘’

Ew.X betul la korang2 yg akn ckp mcm tu. Korang patut ckp mcm nie tau
“ thats mean we’ll have a better chance of getting into university.So,lets cash in on this onformation to motivate ourselves.”

___if i were a boy la___

Example : hanya seorang shj lelaki dlm kelas sy

Baca rencana nie ;

Bilangan ke IPTA tahun ini masih didominasi pelajar perempuan
BILANGAN pemohon perempuan pada kemasukan tahun ini meningkat berbanding 40,886 tahun lalu, melebihi sekali ganda daripada 20,141 permohonan oleh pelajar lelaki. 


Berikutan itu, jumlah pelajar perempuan terus mendominasi kemasukan di universiti awam apabila menguasai 64.8 peratus atau 26,229 daripada 40,506 tempat yang ditawarkan untuk program ijazah pertama bagi sesi akademik 2010/2011 yang akan mendaftar pada Sabtu dan Ahad ini.
Bilangan pelajar perempuan mengatasi lelaki bagi permohonan dalam semua kategori kaum yang meliputi 44,305 Bumiputera, Cina (12,342) serta India dan lain-lain (4,581).
Bagi kategori Bumiputera, 68.8 peratus atau 30,471 permohonan diterima daripada perempuan berbanding 31.2 peratus atau 13,834 lelaki, Cina (62.4 peratus atau 7,701 perempuan, 37.6 peratus atau 4,641 lelaki), manakala India dan lain-lain (62.7 peratus atau 2,874 perempuan dan 37.3 peratus atau 1,707 lelaki). 

Malah, bilangan calon perempuan jauh mengatasi lelaki bagi permohonan program lepasan SPM/setaraf dalam semua kategori kaum dengan Bumiputera 60.25 peratus, Cina atau 62.87 peratus dan India serta lain-lain 61.56 peratus. 

Menurut sumber Kementerian Pengajian Tinggi, jumlah mereka juga melebihi lelaki bagi program pengajian lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf yang akan mendaftar pada tarikh sama dan 23 Mei lalu dengan 21,567 pelajar perempuan berjaya mendapat tawaran atau 58.45 peratus daripada keseluruhan 36,900 tempat kemasukan. 

Hanya 35.2 peratus atau 14,277 pelajar lelaki mendapat tempat dalam program pengajian lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)/Matrikulasi/Asasi/Setaraf (Ijazah Pertama) dan 41.55 peratus atau 15,333 untuk kemasukan program lepasan SPM atau setaraf. Menurut sumber Kementerian Pengajian Tinggi, jumlah penawaran tempat kepada pelajar perempuan mengatasi pelajar lelaki bagi semua kategori kaum bagi kedua-dua peringkat program pengajian. 
Bagi program ijazah pertama, 18,814 atau 65.7 peratus pelajar Bumiputera adalah perempuan berbanding 9,819 atau 34.3 peratus lelaki, Cina (5,909 atau 61.8 peratus perempuan dan 3,660 atau 38.2 peratus lelaki), manakala India dan lain-lain (1,506 atau 65.4 peratus perempuan dan 798 atau 34.6 peratus lelaki). 

Sumber itu berkata, bagi program lepasan SPM/setaraf, 21,032 atau 58.50 peratus pelajar Bumiputera adalah perempuan berbanding 14,919 atau 41.50 peratus lelaki, Cina (351 atau 58.50 peratus perempuan dan 249 atau 41.50 peratus lelaki), manakala India dan lain-lain (205 atau 58.74 peratus perempuan dan 144 atau 41.26 peratus lelaki). 

Katanya, dominasi kemasukan pelajar perempuan ke IPTA selari jurang gender yang amat ketara antara pelajar perempuan dan lelaki dalam permohonan untuk kemasukan program lepasan STPM/Matrikulasi/Asasi/Setaraf (Ijazah Pertama), tahun ini. 

Beliau berkata, sebanyak 67 peratus atau 41,046 daripada keseluruhan 61,228 permohonan diterima adalah daripada pelajar perempuan dengan jumlahnya melebihi sekali ganda berbanding hanya 33 peratus atau 20,182 calon lelaki. 

Sementara itu daripada jumlah tempat ditawarkan IPTA bagi program ijazah pertama, Universiti Utara Malaysia (UUM) mendahului senarai dengan mengambil seramai 4,392 pelajar baru, diikuti Universiti Malaysia Sabah (UMS) (4,001) dan Universiti Putra Malaysia (UPM) (3,717). 

Universiti Sains Malaysia (USM) (3,694), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (3,436), Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) (2,973), Universiti Malaya (UM) (2,819) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (2,495), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) (2,304), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) (2,218), Universiti Malaysia Terengganu (UMT) (1,945), Universiti Malaysia Pahang (UMP) (1,674), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) (1,406). 

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) (1,168), Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA – sebelum ini dikenali sebagai Universiti Darul Iman Malaysia/UDM) (881), Universiti Malaysia Kelantan (UMK) (678), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (445) dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) (260). 

Terima kasih sudi bace,dah follow kita? :)

Monday, June 27, 2011

Justin Bieber One Less Lonely Girl Acoustic Seventeen Magazine


SAYA SUKA INI
TP KWN2 SAYA KATA
MEREKA TENSION BILA DENGAR NIE
huhuuuhuuu..
justin bieber i love u
Terima kasih sudi bace,dah follow kita? :)

Popular Posts